Ενημέρωση για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μητρώο είναι οι εξής:

  1. Να βρίσκεται μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο ενός προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
  2. Να έχει πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).

Με την εγγραφή τους οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στη  διαδικασία Πιστοποίησης που διαρκεί έως έξι ημέρες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια για όλα τα μέλη της ΕΕΑΠ:

( Παρακολούθηση σύντομου σεμιναρίου προσανατολισμού από την ΕΘΑΑΕ

( Εξέταση του υποβληθέντος φακέλου (Πρόταση Πιστοποίησης του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ και σχετική τεκμηρίωση)

( Επιτόπια επίσκεψη στο Ίδρυμα του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ

( Συνεργασία των μελών της ΕΕΑΠ για την εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης

( Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης στα Αγγλικά

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τις ανάγκες της διαδικασίας Πιστοποίησης καλύπτονται από την ΕΘΑΑΕ. Επίσης, κάθε μέλος της ΕΕΑΠ λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση 100€.

Όλες οι οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα υποβολής της αίτησης περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

© 2020 psy.uowm.gr