Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών

Παρατείνεται η ισχύς της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης  έως και τις 10.5.2020.

© 2020 psy.uowm.gr