Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’  αριθμ.95/29-08-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουμε βάση το Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών τους αναγκών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΚ5469Β7Κ-Ψ56?inline=true

© 2020 psy.uowm.gr