Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου – Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική υπηρεσία http://paso.minedu.gov.gr/.

Σε περίπτωση απώλειας του Δ.Ε.Ε. θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση του δελτίου. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ΠΑΣΟ επαναλαμβάνεται από την αρχή.

© 2020 psy.uowm.gr