Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το επαγγελματικό έργο του/της ψυχολόγου μέσω της παρατήρησης επαγγελματιών ψυχολόγων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και της στοιχειώδους άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία πιστοποιημένου/ης ψυχολόγου (ή ψυχιάτρου) επόπτη/τριας.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση σε πρακτικό επίπεδο και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και στην προαγωγή και καλλιέργεια δεξιοτήτων συναδελφικής συνεργασίας στους επαγγελματικούς χώρους. Οι εμπειρίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας εποικοδομητικής και επωφελούς αρχικής επαφής με το επάγγελμα του ψυχολόγου, η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά στις μετέπειτα επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές και αποφάσεις τους.

H ΠΑ των φοιτητών/τριών του Tμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται σε Φορείς εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένα από ή/και συνεργαζόμενα με δημόσιους φορείς. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζεται κατάλογος με Φορείς στους οποίους οι φοιτητές/τριες θα υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Το πρόγραμμα ΠΑ ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την πρακτική άσκηση στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας (Tuning Europsy) και ισοδυναμεί με 16 ECTS και 7 ΔΜ.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα εξής:

(α) το Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου «Υ011 Ψυχολογική Εκτίμηση – Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης» (5 ECTS, 4 ΔΜ)

(β) την υποχρεωτική παρακολούθηση και συμμετοχή στα μαθήματα «Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση Ι» (6 ECTS, 3 ΔΜ) (προετοιμασία πρακτικής άσκησης) και «Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ» (10 ECTS, 4 ΔΜ) (εποπτικές συναντήσεις με τον/την Ακαδημαϊκό/ή Επόπτη/τρια)

(γ) την πρακτική άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, υπό εποπτεία, συνολικής διάρκειας 200 ωρών, το οποίο αποτελεί το πρακτικό μέρος του μαθήματος «Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ».

Η ΠΑ αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς» ή «μη επιτυχώς») και, παρόλο που δεν συνεκτιμάται στον βαθμό του πτυχίου, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου.

1. Τρόποι Εκπόνησης ΠΑ

Οι δύο διαφορετικές επιλογές που έχουν οι φοιτητές για την Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση είναι: (α) Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα με χρηματοδότηση ανάλογα με τις προβλέψεις του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. (β) Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Erasmus+,

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στην ΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά και μόνο φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου (ή μεγαλύτερων εξαμήνων) και αφού έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα (22) Υποχρεωτικά μαθήματα και έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό «επιτυχώς» το μάθημα «Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση Ι».

Η επιλογή των φοιτητών διενεργείται στο χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των αιτήσεων, την επιλογή των φοιτητών και τη σύνταξη των πρακτικών επιλογής και του προσωρινού πίνακα επιλογής.

3. Διάρκεια και Υποχρεώσεις

Η διάρκεια της ΠΑ σε Φορέα εφαρμοσμένης ψυχολογίας ανέρχεται στις 200 ώρες και διεξάγεται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών ή 8 ημερολογιακών εβδομάδων πενθήμερης απασχόλησης και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ή μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο εξάμηνο στο τέταρτο έτος). Η ΠΑ είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, έως ότου ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώσει τις προβλεπόμενες 200 ώρες. Η ΠΑ δεν επιτρέπει υπερωρίες, ενώ το αντικείμενο απασχόλησης δε θα πρέπει να διαφέρει από το δηλωμένο και συμφωνημένο με το Φορέα.

Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να λάβει άδεια κατ’ ανώτατον 2 ημέρες τον μήνα από τον Φορέα που πραγματοποιεί ΠΑ. Αν λόγω κωλύματος θέλει να απουσιάσει περισσότερες ημέρες, θα πρέπει να τις αναπληρώσει σε συνεννόηση με τον Φορέα και τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της ΠΑ του Τμήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ΠΑ οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται:

  • να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή και η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκαν,
  • να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την περαιτέρω συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας με τους Φορείς απασχόλησης,
  • να απευθύνονται στον/στην Ακαδημαϊκό/ή Επόπτη/τρια του Τμήματος για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει,
  • να τηρούν με συνέπεια το ωράριο παρουσίας στον Φορέα,
  • να εφαρμόζουν τις αρχές δεοντολογίας της Ψυχολογίας και τις διατάξεις του κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς των ψυχολόγων,
  • να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις για την ΠΑ του Τμήματος, καθώς έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να συμπληρώνουν εγκαίρως και να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα έντυπα που απαιτούνται για την εκπόνηση και την ολοκλήρωση της ΠΑ.

H ΠΑ πραγματοποιείται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας.

4. Ακαδημαϊκός Συντονισμός και Επίβλεψη της ΠΑ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει ως αντικείμενο τον ακαδημαϊκό συντονισμό της ΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν να διεξάγουν ΠΑ, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των μαθημάτων που αφορούν στην ΠΑ φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα ΠΑ. Τέλος, η Επιτροπή Πρακτικής πραγματοποιεί κάθε χρόνο ενημερωτική συνάντηση με τους φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου προς το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η έχει ως αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό των Εποπτών ΠΑ, των Φορέων ΠΑ και προΐσταται της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Η εποπτεία των φοιτητών/τριών γίνεται από τον/την Ακαδημαϊκός/ή Επόπτης/τρια που είναι αρμόδιος/α για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της ΠΑ σε Φορείς, την επικοινωνία με τους Φορείς για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/ης και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Εισηγείται σχετικά με την έναρξη ή τη διακοπή της συνεργασίας με συγκεκριμένους Φορείς, είναι αρμόδιος/α για την παρουσία, τις δραστηριότητες και τους ρόλους που αναλαμβάνουν φοιτητές/τριες στους Φορείς και συνεργάζεται με τους Επόπτες των Φορέων για το περιεχόμενο ΠΑ των ασκούμενων φοιτητών και διαχειρίζεται σχετικά ζητήματα που προκύπτουν.

Ο/η Εποπτεύων/ουσα ψυχολόγος/ψυχίατρος ορίζεται από τον Φορέα και μπορεί να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που εργάζεται σε έμμισθη θέση του Φορέα και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της ΠΑ του/της φοιτητή/τριας στον Φορέα, την υπογραφή των μηνιαίων παρουσιολογίων του/της και τη συμπλήρωση της Έκθεσης Επίδοσης του/της ασκούμενου/ης μετά το πέρας της ΠΑ. Εν συνεχεία, ο/η Υπεύθυνος/η του Φορέα συμπληρώνει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα κατατίθενται από τον/την ασκούμενο/η στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της ΠΑ του Τμήματος.

Για την Υποχρεωτική ΠΑ το Τμήμα Ψυχολογίας συνάπτει τριμερή σύμβαση με τον εκάστοτε Φορέα ΠΑ, υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριών ΠΔΜ – Τμήμα Ψυχολογίας». Η σύμβαση αυτή εκδίδεται σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη (Πρόεδρο Τμήματος Ψυχολογίας, Φορέα ΠΑ, ασκούμενο/η φοιτητή/τρια).

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Erasmus+

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τον/την Τμηματικά Υπεύθυνο/η του προγράμματος Erasmus+, για να πληροφορηθούν για τη διαδικασία αίτησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και εκπόνησης της ΠΑ στο εξωτερικό. Με το πέρας της ΠΑ ο/η Τμηματικά Υπεύθυνος/η του προγράμματος Erasmus+ θα ενημερώσει τη Γραμματεία για την επιτυχή ολοκλήρωση προκειμένου να καταγραφεί η εκπόνηση της ΠΑ στο φάκελο του φοιτητή.

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Πρόκειται για χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και υλοποιείται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών/τριών, προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους.

Στη Δ.Π.Α. μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου και αφού έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα. Η συμμετοχή στην Δ.Π.Α. αντιστοιχεί με παρακολούθηση του μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής «Ψ-ΕΕ621 Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση». Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Π.Α. εποπτεύονται από έναν/μία καθηγητή/τρια που είναι ο/η ίδιος/α για όλους/ες. Κατά τη διάρκεια της Δ.Π.Α. παρέχεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τις προδιαγραφές του χρηματοδοτούμενου προγράμματος και εγκρίνονται από την Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ Πρακτικής Άσκησης φοιτητή_τριας 1.

Στοιχεία επικοινωνίας
Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψυχολογίας
Αθηνά Αθανασίου
Ώρες επικοινωνίας: 8:00-12:00
e-mail: praktiki-psy@uowm.gr
Τηλέφωνο:  23850 55212

© 2020 psy.uowm.gr