Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος είναι το βασικό Εγχειρίδιο Οδηγιών του/της φοιτητή/τριας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Περιγράφει αναλυτικά τη δομή και τις αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής/τρια, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του/της, περιγράφει τις ακαδημαϊκές διαδικασίες που ακολουθούνται, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για το Τμήμα, τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του, το προσωπικό του, τα εργαστήριά του, πληροφοριακό υλικό χρήσιμο για κάθε νεοεγγραφόμενο/η φοιτητή/τρια, καθώς και πιθανές αλλαγές σε προηγούμενους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ακολουθεί κάθε φοιτητής περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και επιμέρους χρήσιμες πληροφορίες, όπως είναι:

  • Η διάρθρωση των μαθημάτων σε ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • Ο τύπος του κάθε μαθήματος, εάν το μάθημα είναι υποχρεωτικό (Y), υποχρεωτικό επιλογής (YE), ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), ή πτυχιακή εργασία (ΠΕ)
  • Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, που αντιστοιχούν σε διδακτικές μονάδες (ΔΜ)
  • Οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS)
  • Το περιεχόμενο, τα μαθησιακά αποτελέσματα, το επιστημονικό και το διδακτικό πεδίο του κάθε μαθήματος
  • Οι διδάσκοντες των μαθημάτων
  • Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου κ.ά.

Η προσεκτική μελέτη του Οδηγού Σπουδών, καθώς και η τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή.

Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://psy.uowm.gr).

Ο Οδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 αποτελεί τον πρώτη έκδοση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.

Την ευθύνη για τη σύνταξη του παρόντος Οδηγού Σπουδών είχαν οι:

  • Δημήτριος Πνευματικός, Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας
  • Γεωργία Στεφάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας
  • Ευθαλία Κωνσταντινίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας

Εξάμηνα

1ο εξάμηνο
2ο εξάμηνο
3ο εξάμηνο
4ο εξάμηνο
5ο εξάμηνο
6ο εξάμηνο
7ο εξάμηνο
8ο εξάμηνο

© 2020 psy.uowm.gr