Πρόγραμμα Σπουδών

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος με ετήσια θητεία από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων οργάνων και φορέων. Τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών συζητούνται κάθε Απρίλιο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος (από το άρθρο 24, παράγρ. 6 και 7 του Ν. 1268/82).

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων (οκτώ) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου με την κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα να ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα και τον αντίστοιχο αριθμό Διδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Υποχρεωτικά Μαθήματα Μαθήματα Επιλογής Πρακτική Άσκηση
Εξάμηνο Μαθήματα Ψυχολογίας Μαθήματα εξοικείωσης με την Αγγλική Γλώσσα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Πτυχιακή Εργασία Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες(ECTS)
1 6 24 30
2 6 24 30
3 2 1 3 1 23 30
4 2 1 3 1 23 30
5 2 4 1 23 30
6 2 4 1 23 30
7 2 4 ή 2 (με πτυχιακή) 0.5 0.5 23 30
8 1 4 ή 2 (με πτυχιακή) 0.5 0.5 23 30
ΣΥΝΟΛΑ 20 2 17 12 ή 8 (με πτυχιακή)
1 1 186 240

© 2020 psy.uowm.gr