Πρόγραμμα Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα ή οργανισμό στο εξωτερικό. Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να διανύσουν μία περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών για σπουδές στο εξωτερικό, σε Ιδρύματα με τα οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ενεργές Διμερείς συμφωνίες.

Οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το Ίδρυμα προέλευσης με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που έχει επιλέξει.

Οι ενεργές Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος για την ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού είναι:

SRH Hochschule für Gesundheit/SHR University of Applied Health Sciences  Γερμανία

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Πολωνία

KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία

University of Tras-os-Montes e Alto Douro Πορτογαλία

Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε φορείς υποδοχής του εξωτερικού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών.

Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως από το Ίδρυμα προέλευσης με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής την έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Επιλογής

Οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (https://erasmus.uowm.gr/) και να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, διαδικαστικά θέματα καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τις κινητικότητες στο πλαίσιο του προγράμματός.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Erasmus+ του Τμήματος: Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία: email: amalegiannaki@uowm.gr, τηλ: 23850 55208

Courses offered to Erasmus students (2022-2023) Psychology

 

© 2020 psy.uowm.gr