Διοικητικά όργανα

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση (ν. 4009/2011 και ν. 4076/2012) το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που αριθμεί τέσσερα συνολικά Τμήματα, τρία στη Φλώρινα και ένα στην Καστοριά. Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. ιδρύθηκε το 2019 (ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), αντικαθιστώντας και διευρύνοντας την Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας, η οποία με τα δύο Τμήματά της, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Νηπιαγωγών, είχε αποτελέσει τον πρώτο ακαδημαϊκό πυρήνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Ψυχολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τμήματος, γ) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τον/την Πρόεδρο και τον/την Αναπληρωτή/Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος, τους εκπροσώπους των φοιτητών/τριών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης, καθώς και τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. Δεδομένου ότι στο Τμήμα Ψυχολογίας δεν έχουν συσταθεί τομείς, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη.

Πρόεδρος του Τμήματος
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Στεργιανή Γκιαούρη.

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας Δημήτρης Πνευματικός.

Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος

Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή, Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας
Φλωρά Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας
Ξενιτίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

© 2020 psy.uowm.gr