ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά
Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ001
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΌΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχειρούν να απαντήσουν οι Αναπτυξιακοί Ψυχολόγοι,
2. να κατανοούν τις μεθόδους έρευνας της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα σε παιδιά,
3. να περιγράφουν την προγεννητική ανάπτυξη και βασικά ευρήματα της Προγεννητικής Ψυχολογίας,
4. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά βασικές θεωρίες που περιγράφουν την γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη από την βρεφική ως την μέση παιδική ηλικία,
5. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ικανότητες και τους γνωστικούς περιορισμούς κάθε ηλικίας.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου τα πρώτα χρόνια της ζωής, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας˙ τις βασικές αρχές, τα σημαντικότερα ζητήματα, τις θεωρίες που άσκησαν την μεγαλύτερη επίδραση καθώς και τις σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορία του κλάδου της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και συζητούνται οι ανάγκες που οδήγησαν στην συστηματική μελέτη της ανάπτυξης του ανθρώπου. Παρουσιάζονται τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, οι μέθοδοι έρευνας αλλά και τα ηθικά ζητήματα που αφορούν στην έρευνα σε παιδιά. Στη συνέχεια, περιγράφεται η προγεννητική ανάπτυξη και βασικά ευρήματα της Προγεννητικής Ψυχολογίας. Τέλος, ξεκινώντας από την βρεφική ηλικία και φτάνοντας στην μέση παιδική ηλικία με αναφορά στις βιολογικές αλλαγές που συντελούνται σε κάθε ηλικία, συζητούνται οι σημαντικότερες κατακτήσεις του ανθρώπου σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:
● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 13
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 20
Συγγραφή Εργασίας 20
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 8
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 140
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*:
1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας.

Τελική Βαθμολογία:

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται:

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 5.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e- class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Berk, L. E. & Meyers, A.B. (2016). Infants and children: Prenatal through middle childhood.
Pearson Education New Zealand.
Berk, L. E. (2016). Η Ανάπτυξη των Βρεφών, των Παιδιών και των Εφήβων. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ».
Berk, L. E. (2016). Ανάπτυξη του Παιδιού. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ».
Berk, L. E. (2019). Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
Α.Ε.
Blades, M., Cowie, H., & Smith, P. K. (2018). Κατανοώντας Την Ανάπτυξη Των Παιδιών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
Feldman, R. S. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Δια βίου προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S. (2022). Η Ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg.
Miller, P. H. (2016). Theories of developmental psychology. Macmillan.
Slater, A., & Bremner, J. G. (2019). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
Κουγιουμουτζάκης, Γ. (Επιμ.). (2016). Το συν- της συγκίνησης. Ψυχολογία εμβρύων, βρεφών και νηπίων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Attachment and Human Development
British Journal of Developmental Psychology
Child Development
Child Development Perspectives
Cognitive Development
Developmental Psychology
Developmental Review
Developmental Science
European Journal of Developmental Psychology
Human Development
Infant and Child Development
Infant Behavior and Development
International Journal of Behavioral Development
Journal of Applied Developmental Psychology
Journal of Cognition and Development Journal of Experimental Child Psychology
Journal of Reproductive and Infant Psychology
Monographs of the Society for Research in Child Development
Social Development

© 2020 psy.uowm.gr