ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

3ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ051
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΑΓΓΛΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus -
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν τον γραπτό και προφορικό λόγο, σχετικό με την επιστήμη της ψυχολογίας σε αγγλόφωνα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα
2. Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν ορολογία και ειδικές έννοιες για την ψυχολογία
3. Να παράγουν γραπτό και προφορικό ακαδημαϊκό λόγο με ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση)
4. Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να αναλύουν αυθεντικά επιστημονικά κείμενα και ομιλίες στην επιστήμη της ψυχολογίας

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και η εξάσκηση των γλωσσικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριώνκαι των φοιτητριών (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) καθώς και η εξοικείωσή τους στην κατανόηση αυθεντικών επιστημονικών κειμένων
σχετικών με την ψυχολογία. Δίνεται έμφαση στη μελέτη και απόκτηση ειδικού σχετικού λεξιλογίου μέσα από τη χρήση διαφανειών, σημειώσεων, άρθρων, βιβλίων, ομιλιών, βίντεο και άλλων ψηφιακών μέσων. Επίσης, το μάθημα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και απόκτησης του κατάλληλου ακαδημαϊκού γλωσσικού υποβάθρου, το οποίο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για την παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων αλλά και για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες και φοιτήτριες ασκούνται στην παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εργασιών και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της εφαρμογής των γνώσεων τους αλλά και στη διαπολιτισμική επικοινωνία και την πολυπολιτισμικότητα στο σύγχρονο περιβάλλον.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 39
Συγγραφή Εργασίας 15
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 5
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 118
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).


Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Gilliland, T., & Dooley, J. (2017). Career Paths - Psychology Students Book With Digibooks App. Express Publishing.
Short, J. (2011). English for Psychology in Higher Education Studies-Course Book with audio CDs. Garnet Education.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Auchincloss E. L.. & Samberg, E. (Eds.). (2012). Psychoanalytic Terms and Concepts. Yale University Press.
Dunn, D. S. (2014). A Short Guide to Writing about Psychology. Pearson New International Edition.
Matsumoto, D. (Ed.). (2009). The Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge University Press.
VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). APA Dictionary of Psychology. American Psychological Association.

© 2020 psy.uowm.gr