ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

3ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-ΕΕ601
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. Να γνωρίζουν τον κώδικα δεοντολογίας,
2. Να συζητούν κριτικά για ηθικά ζητήματα στην έρευνα και στην ψυχοθεραπεία,
3. Να συζητούν κριτικά για την εκπαίδευυση στην δεοντολογία, τις αξίες και την επαγγελματική επάρκεια των ψυχολόγων
4. Να κατανοούν και να συζητούν κριτικά για τα σύγχρονα διλήμματα στην έρευνα και την θεραπεία.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Λήψη αποφάσεων
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην εξέταση μιας σειράς θεμάτων που άπτονται της ηθικής διάστασης της επιστήμης και των εφαρμογών της ψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό θα εξετάσει τους υπάρχοντες κώδικες δεοντολογίας, διάφορα ηθικά ζητήματα στην έρευνα και στην ψυχοθεραπεία, θέματα που αφορούν την εκπαίδευση στην δεοντολογία, τις αξίες και την επαγγελματική επάρκεια των ψυχολόγων, θέματα απορρήτου, όρια και διπλές σχέσεις, καθώς και τα σύγχρονα διλήμματα στην έρευνα, στην θεραπεία και τους τρόπους προσέγγισής τους.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 36
Συγγραφή Εργασίας 25
Προετοιμασία της Εργασίας 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 120
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Αναγνωστοπούλου , Τ. (2008). Ηθικά ζητήματα στην ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας.

Ηγουμενίδης, Μ. (2020). Βασική Βιοηθική-Δεοντολογία-Νομοθεσία για Επαγγελματίες Υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδης & Broken Hill.

Καροτσιέρης, Σ. (2012). Συγκριτική μελέτη του νομικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

© 2020 psy.uowm.gr