ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

3ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ013
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. Να γνωρίζουν το αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
2. Να κατανοούν τις θεωρίες της μάθησης και να τις συνδέουν με την εκπαιδευτική πράξη
3. Να κατανοούν και να λαμβάνουν υπόψη ατομικές παραμέτρους των μαθητών/ριών, ψυχοσυναισθηματικής και αναπτυξιακής φύσεως, που επηρεάζουν τη μάθηση και να γνωρίζουν τις αντίστοιχες ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές για ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας
4. Να γνωρίζουν αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης που μεγιστοποιούν την αυτορρύθμιση των μαθητών/ριών
5. Να γνωρίζουν πρακτικές εποικοδομητικής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας και ποιοτικής γονεϊκής εμπλοκής για βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Λήψη αποφάσεων
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν, ως εν δυνάμει επαγγελματίες, στη βελτίωση της μαθησιακής/διδακτικής διαδικασίας και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των μαθητών/ριών, ακολουθώντας βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος, αρχικά, γίνεται αναφορά σε εισαγωγικά στοιχεία του κλάδου της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Ακολούθως, συζητούνται εκτενώς και συγκριτικά οι κύριες θεωρίες μάθησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Επιπροσθέτως, επισημαίνονται βασικοί ψυχοσυναισθηματικής φύσεως παράγοντες μαθητών/ριών (π.χ., κίνητρα, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση) που συνδέονται και επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία και το σχολικό κλίμα γενικότερα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαχείρισης της σχολικής τάξης, με έμφαση στους τρόπους ενίσχυσης της αυτορρύθμισης των μαθητών/ριών. Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζει στον τρόπο αξιοποίησης των ατομικών διαφορών καθώς και στον τρόπο εκπαιδευτικής αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες στη σχολική τάξη. Τέλος, υπογραμμίζονται ζητήματα αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας με ξεχωριστή μνεία στο ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της επίδοσης και της ζωής των μαθητών/ριών στο σχολικό πλαίσιο. Στη διάρκεια του μαθήματος επιδιώκεται η ενεργητική εμπλοκή των φοιτητών/ριών, μέσω της συμμετοχή τους σε εργαστηριακές/βιωματικές δραστηριότητες για την αποσαφήνιση των θεμάτων συζήτησης σε κάθε ενότητα καθώς και μέσω της εμπλοκής τους σε εβδομαδιαίο σύντομο online ανατροφοδοτικό κουίζ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 13
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 38
Συγγραφή Εργασίας 10
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 30
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 130
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας.

Τελική Βαθμολογία:

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται:

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 5.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Βασική

Eggen, P. D., & Kauchak, D. P. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία (Επιμέλεια: Π. Δημητροπούλου. Μετάφραση: Κ. Λυκιτσάκου, & Α. Μπακοπούλου). Αθήνα: Κριτική.
Ormrod, E. J. (2020). Ψυχολογία της μάθησης (Επιμ. Κ. Κόκκινος). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Santrock, W. J. (2020). Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6η έκδοση) (Επιμ: Α.Σ. Αντωνίου & Φ. Πολυχρόνη). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

Συμπληρωματική

Γωνίδα, Ε. (2012). Κίνητρα και Μάθηση: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. Στο Σ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 130-171). Αθήνα: Πεδίο.
Gonida, E. N., & Cortina, K. (2014). Parent involvement in homework: Relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement. British Journal of Educational Psychology, 84, 376-396.
Gonida, E. N., Karabenick, S. A., Makara, K. A., & Hatzikyriakou, G. (2014). Perceived parent goals and student goal orientations as predictors of seeking or not seeking help: Does age matter? Learning and Instruction, 33, 120-130.
Καψάλης, Α. (2015). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Λεονταρή, Α. (2012). Αυτοεκτίμηση: μια βασική ψυχολογική ανάγκη; Στο Σ. Χατζηχρήστου, & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 299-321). Αθήνα: Πεδίο.
Schunck, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. L. (2007/2010, μετ.). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg (Επιμ. Μετ.: Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός)
Τάνταρος, Σ. (2011.) (Επιμ.). Δυσκολίες Μάθησης. Αθήνα: Πεδίο.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας
Hellenic Journal of Psychology
Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας
Επιστήμες της Αγωγής
Preschool and Primary Education
The British Journal of Educational Psychology
Journal of Educational Psychology
Contemporary Educational Psychology
Educational Psychologist
Educational Psychology Review

© 2020 psy.uowm.gr