ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά
Κωδικός Μαθήματος Ψ-ΥΕ301
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. να γνωρίζουν σε βάθος και να είναι σε θέση να περιγράφουν την αναπτυξιακή
πορεία των ζητημάτων που θα συζητηθούν στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή του δεσμού και της θεωρίας του νου,
2. να κατανοούν και να είναι σε θέση να περιγράφουν και να αναλύουν τις μεθόδους έρευνας της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα σε παιδιά και ευπαθείς ομάδες,
3. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά τις παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα ζητήματα αυτά,
4. να αναλύουν κριτικά πολιτισμικούς, κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες που επιδρούν στα ζητήματα που θα συζητηθούν.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο την σε βάθος διερεύνηση σύγχρονων ζητημάτων της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Μέσα στα πλαίσια του εργαστηρίου παρουσιάζονται διαφορετικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της αναπτυξιακής ψυχολογίας και διερευνώνται οι πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα ερευνητικά ευρήματα που αφορούν στα ζητήματα αυτά. Στα πλαίσια του εργαστηρίου, οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν σε βάθος τα ζητήματα αυτά, να γνωρίσουν σύγχρονες μεθόδους έρευνας, να μελετήσουν ψυχολογικές διεργασίες και συμπεριφορές και πώς αυτές αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της ζωής.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 30
Συγγραφή Εργασίας 15
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 6
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 30
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 120
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία ή γραπτές εξετάσεις.


Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Berk, L. E. (2016). Η Ανάπτυξη των Βρεφών, των Παιδιών και των Εφήβων. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ».
Berk, L. E. (2016). Ανάπτυξη του Παιδιού. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ».
Berk, L. E. (2019). Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.
Blades, M., Cowie, H., & Smith, P. K. (2018). Κατανοώντας Την Ανάπτυξη Των Παιδιών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
Bowlby, E. J. M. (2008). Attachment: Volume one of the attachment and loss trilogy. Random House.
Bowlby, E. J. M. (2010). Separation: Anxiety and anger: Attachment and loss Volume 2 (Vol. 2). Random House.
Bowlby, E. J. M. (2008). Loss-Sadness and Depression: Attachment and Loss Volume 3 (Vol.3).Random House.
Bowlby, J. (2008). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. Basic books.
Cassidi, J., & Shaver, P. R. (Eds.). (2016). HANDBOOK OF ATTACHMENT: THEORY, RESEARCH, AND CLINICAL APPLICATIONS, New York: Guilford Press.
Feldman, R. S. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Δια βίου προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Fonagy, P. (2018). Attachment theory and psychoanalysis. Routledge.
Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S. (2015). Η Ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg. Miller, P. H. (2016). Theories of developmental psychology. Macmillan.
Mitchel, P. (2005). Η Κατανόηση του Νου στην Παιδική Ηλικία. Αθήνα: Τυποθήτω/ Δαρδανός.
Smith, P., Cowie, H., Blades, M. (2018). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών (επιμ. Ε. Γαλανάκη). Θεσσαλονίκη, Εκδόσης Τζιόλα.
Wellman, H. M. (1992). The childs theory of mind. The MIT Press.
Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική – Κοινωνική – Συναισθηματική Ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση
Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κουγιουμουτζάκης, Γ. (Επιμ.). (2016). Το συν- της συγκίνησης. Ψυχολογία εμβρύων, βρεφών και νηπίων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Μπόλμπυ, Τζ. (2008). Δημιουργία και διακοπή των συναισθηματικών δεσμών. Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη.
Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (2012). Ο δεσμός της αγάπης. Αθήνα: Εκδόσεις πεδίο Α.Ε.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Attachment and Human Development
British Journal of Developmental Psychology
Child Development
Child Development Perspectives
Cognition
Cognition and Emotion
Cognitive Development
Developmental Psychology
Developmental Review
Developmental Science
European Journal of Developmental Psychology
Frontiers in Psychology
Human Development
Infant and Child Development Infant Behavior and Development
International Journal of Behavioral Development
Journal of Applied Developmental Psychology
Journal of Cognition and Development
Journal of Experimental Child Psychology
Journal of Reproductive and Infant Psychology
Monographs of the Society for Research in Child Development
Social Development

© 2020 psy.uowm.gr