ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-ΥΕ303
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ,ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά τις πιο επιδραστικές θεωρίες ηθικής ανάπτυξης,
2. να γνωρίζουν τα σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά ευρήματα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ηθική συμπεριφορά,
3. να συζητούν την επίδραση συναισθηματικών, γνωστικών και κοινωνικών παραγόντων στην ηθική συμπεριφορά,
4. να αναλύουν και να συζητούν κριτικά σύγχρονα ζητήματα ηθικής.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής. Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος διερεύνηση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών παραγόντων που κινητοποιούν ή/ και αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να συμπεριφέρονται ηθικά. Στα πλαίσια του μαθήματος συζητούνται κριτικά οι πιο επιδραστικές θεωρίες ηθικής ανάπτυξης και παρουσιάζονται τα σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ηθική συμπεριφορά. Παράλληλα, συζητείται ο ρόλος των συναισθημάτων στην ηθική συμπεριφορά. Τέλος, παρουσιάζονται και συζητούνται σύγχρονα ζητήματα ηθικής καθώς και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από τον χώρο της ηθικής ανάπτυξης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 30
Συγγραφή Εργασίας 15
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 6
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 30
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 120
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Berk, L. E. (2019). Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.
Blades, M., Cowie, H., & Smith, P. K. (2018). Κατανοώντας Την Ανάπτυξη Των Παιδιών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
Gibbs, J. C. (2019). Moral development and reality: Beyond the theories of Kohlberg, Hoffman, and Haidt. Oxford University Press.
Helwig, C. C. (Ed.). (2017). New Perspectives on Moral Development. Routledge.
Jensen, A. (2015). Moral development in a global world: research from a cultural- developmental perspective. Cambridge University Press.
Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development moral stages and the idea of justice. Harper & Row.
Μatlin, M.W., & Farmer, T. (2019). Γνωστική Ψυχολογία (επιμ: Α. Βατάκη & Ε. Ζιώρη). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα
Miller, P. H. (2016). Theories of developmental psychology. Macmillan.
Narvaez, D. (2014). Neurobiology and the Development of Human Morality: Evolution, Culture, and Wisdom (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). WW Norton & Company.
Salkind, N. (2006). Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Smith, P., Cowie, H., Blades, M. (2018). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών (επιμ. Ε. Γαλανάκη). Θεσσαλονίκη, Εκδόσης Τζιόλα.
Wadsworth, B. J. (2009). Η θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Μ. & Πέτρου, Α. (2010). Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
British Journal of Developmental Psychology
Child Development
Child Development Perspectives
Cognition
Cognition and Emotion
Cognitive Development
Developmental Psychology
Developmental Review
Developmental Science
European Journal of Developmental Psychology
Frontiers in Psychology
Human Development
Infant and Child Development
International Journal of Behavioral Development
Journal of Applied Developmental Psychology
Journal of Cognition and Development
Journal of Experimental Child Psychology
Journal of Moral Education
Monographs of the Society for Research in Child Development
Social Development

© 2020 psy.uowm.gr