ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: Ιστορία, Μεθοδολογία, Ενδοατομικές διαδικασίες, Διαπροσωπικές διαδικασίες

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ξενιτίδου Μαρία
Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ003
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. να αποκτήσουν γνώσεις για το πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας και των επιμέρους θεμάτων της κοινωνικοψυχολογικής θεωρίας και έρευνας,
2. να κατανοήσουν την ιδιαίτερη οπτική, θεωρητική και μεθοδολογική, της
Κοινωνικής Ψυχολογίας ως κοινωνικής επιστήμης, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τη συγκρότησή της στο τέλος του 19ου αιώνα,
3. να είναι σε θέση να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα στο πλαίσιο των κοινωνικοψυχολογικών ερευνητικών παραδόσεων,
4. να είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της χρήσης των μεθόδων έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία,
5. να είναι σε θέση να κατανοούν τους ηθικούς κανόνες της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας,
6. να είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικοψυχολογικών κειμένων.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
2. αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
6. ηθική κρίση

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζεται η Κοινωνική Ψυχολογία ως κοινωνική επιστήμη με ιδιαίτερη επικέντρωση στη μελέτη του «κοινού νου», δηλαδή των τρόπων που προσανατολίζονται και δρουν οι άνθρωποι στις ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις της καθημερινής ζωής.
Αρχικά, το μάθημα πραγματεύεται γενικά θέματα: τη συγκρότηση της Κοινωνικής Ψυχολογίας ως ακαδημαϊκού πεδίου στο τέλος του 19ου αιώνα, την ανάπτυξή της, που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, και τη θέση της ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς δανείζεται θεωρητικές οπτικές από την Ψυχολογία και την Κοινωνιολογία, και την καθιέρωση συγκεκριμένων μεθόδων εμπειρικής έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται επιμέρους ερευνητικές παραδόσεις, με επικέντρωση στα εξής θέματα: κοινωνική νόηση, απόδοση, εαυτός, στάσεις και αλλαγή στάσεων, κοινωνική επιρροή, διαπροσωπικές σχέσεις, θετική και αρνητική κοινωνική συμπεριφορά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 13
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 15
Συγγραφή Εργασίας 20
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 10
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 33
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 130
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και την τελική αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας.

Τελική Βαθμολογία:

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται:

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 5.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e- class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Aronson, E., Wilson, T.D. & Sommers, S.R. (2019) Κοινωνική ψυχολογία (επιμ: Κ. Καφέτσιος, Α. Αρβανίτης & Ε. Βασιλικός). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
Augoustinos, M., Walker, I. & Donaghue, N. (2014) Social cognition: An integrated introduction. 3rd ed. London: Sage.
Baron, A.R., Branscombe, N.R. & Byrne, D. (2013) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Ίων.
Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (Επιμ.). (2020). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Παπαζήσης.
Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.
Kruglanski, A.W. & Stroebe, W. (Eds.) (2011) Handbook of the history of social psychology. New York: Psychology Press.
Μαρβάκης, Α. & Μεντίνης, Μ. (2011) Κριτική εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Επίκεντρο.
Smith, J.R. & Haslam S.A. (Eds..) (2012) Social psychology: Revisiting the classic studies.
London: Sage.
Van Lange, P.A. & Kruglanski, A.W. (Eds.) (2011) Handbook of theories of social psychology. 2 vols. London: Sage.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Basic & Applied Social Psychology
British Journal of Social Psychology
European Journal of Social Psychology
European Review of Social Psychology
Journal of Applied Social Psychology
Journal of Experimental Social Psychology
Journal of Personality & Social psychology
Journal of Social Issues
Journal of Social Psychology
Personality & Social Psychology Bulletin
Personality & Social Psychology Review
Social & Personality Psychology Compass
Social Psychology Quarterly

© 2020 psy.uowm.gr