ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ006
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://https://eclass.uowm.gr/

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τα χαρακτηριστικά και τα διαφορετικά είδη της ψυχολογικής έρευνας
2. Να γνωρίζουν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και τις διαφορετικές μεθόδους συλλογής δεδομένων
3. Να σχεδιάζουν μια έρευνα, να συλλέγουν δεδομένα και να παρουσιάζουν ερευνητικά ευρήματα
4. Να κατανοούν και να συζητούν κριτικά ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την μεθοδολογία της ψυχολογικής έρευνας, τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της ψυχολογικής έρευνας, τα ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας, τα είδη της επιστημονικής έρευνας αλλά και την συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι βασικές αρχές της ψυχολογικής έρευνας και παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη έρευνας. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Τέλος, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, καθώς και με την συγγραφή και την κριτική ανάγνωση επιστημονικών εργασιών. Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια των μαθημάτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας. Στη διάρκεια του μαθήματος επιδιώκεται η ενεργητική εμπλοκή των φοιτητών/τριών, μέσω της συμμετοχής τους σε εργαστηριακές/βιωματικές δραστηριότητες για την αποσαφήνιση των θεμάτων συζήτησης σε κάθε ενότητα καθώς και μέσω της εμπλοκής τους σε εβδομαδιαίο σύντομο online ανατροφοδοτικό κουίζ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:
● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 13
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 10
Συγγραφή Εργασίας 20
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 10
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 33
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*:
1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και
εκτεταμένης απάντησης).
*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας.
Τελική Βαθμολογία:

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται:

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5.
● Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του
μαθήματος.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Βασική
Adler, E., & Clark, R. (2018). Κοινωνική Έρευνα, Μια ξενάγηση στις Μεθόδους και στις Τεχνικές (επιμ. Γ. Τσίρμπας). Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.
Bryman, Α. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (επιμ. Α. Αΐδίνης). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Gray, D. (2018). Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο, 4η Έκδοση (επιμ: Π. Χατζόγλου & Π. Δελιάς).Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.
Shaughnessy, J., Zechmeister, E., & Zechmeister, J. (2018). Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία (επιμ: Ε. Ζιώρη). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Συμπληρωματική

Babbie, E. (2018). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. Brancatti, D. (2021). Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Προπομπός.
Cooper, H. E., Camic, P. M., Long, D. L., Panter, A. T., Rindskopf, D. E., & Sher, K. J. (2012). APA handbook of research methods in psychology, Vol 1: Foundations, planning, measures, and psychometrics. American Psychological Association.
Cooper, H. E., Camic, P. M., Long, D. L., Panter, A. T., Rindskopf, D. E., & Sher, K. J. (2012). APA handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological. American Psychological Association.
Cooper, H. E., Camic, P. M., Long, D. L., Panter, A. T., Rindskopf, D. E., & Sher, K. J. (2012). APA handbook of research methods in psychology, Vol 3: Data analysis and research. American Psychological Association.
Goodwin, J. & Goodwin, K. (2016). Research in psychology: methods and design. John Wiley & Sons.
Willig, C. (2015). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Δουλκέρη, Τ. (2015). Οδηγός μεθοδολογίας για τις κοινωνικές έρευνες. Αθήνα: Παπαζήση.
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;: επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική.
Κάλλας, Ι. (2015). Θεωρία, Μεθοδολογία και ερευνητικές υποδομές στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.
Λιαργκόβας, Π., Δερμάτης, Ζ., & Κομνηνός, Δ. (2019). Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.
Πουρκός, Μ. (2013). Δυνατότητες και Ορια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Behavior Research Methods
International Journal of Research and Method in Education International Journal of Research Methodology International Journal of Social Research Methodology
International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM) International Journal of Qualitative Methods
Journal of Mixed Methods Research
Journal of Participatory Research Methods
Methodology Methods Psychological Methods
Research Synthesis Methods Quality & Quantity
SAGE Research Methods Cases
Survey Research Methods

© 2020 psy.uowm.gr