ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

3ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-ΥΕ402
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Πολιτικής Ψυχολογίας
2. Να συζητούν τις ιστορικές και φιλοσοφικές καταβολές της Πολιτικής Ψυχολογίας και την σχέση της με τους υπόλοιπους κλάδους της Ψυχολογίας
3. Να συζητούν κριτικά τις κυριότερες πρακτικές εφαρμογές της Πολιτικής Ψυχολογίας
4. Να περιγράφουν και να συζητούν σύγχρονα ζητήματα της Πολιτικής Ψυχολογίας

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
2. Λήψη αποφάσεων
3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
5. Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα έχει θεωρητικό χαρακτήρα. Οι φοιτητές/τριες - φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως:

(α) η διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη στην αρχαιότητα και σήμερα
(β) ψυχολογικά συμφραζόμενα σε σχέση με την διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη
(γ) η σχέση της πολιτικής σκέψης με την ανθρώπινη ψυχολογία (μορφές συσχέτισης πολιτικής συμπεριφοράς και ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης)
(δ) η επιρροή της πολιτικής σκέψης στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, κάτω από την επίδραση της ψυχολογίας του λόγου (discursive psychology)
(ε) σχέσεις μεταξύ πολιτικής επιστήμης και πολιτικής ψυχολογίας ως επιστημολογικού κλάδου
(ζ) η διαμόρφωση της πολιτικής ψυχολογίας υπό την επίδραση των μεταμοντέρνων και υπερ-μοντέρνων προσεγγίσεων
(στ) το ψυχολογικό προφίλ των σύγχρονων ψηφοφόρων (η) έμφυλες διαστάσεις της πολιτικής

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 20
Συγγραφή Εργασίας 13
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 6
Μελέτη & ανάλυση περιπτώσεων 12
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 110
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Βαρουφάκης, Γ. (2007). Θεωρία Παιγνίων. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Γαλάνης, Γ. Ν., Moser, H. (1999). Εισαγωγή στην πολιτική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
LeBon, G. (1998). Πολιτική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτρος Μεταξάς, Α.Ι. (2016). Πολιτική Επιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη
Louise, P., Jorgensen, M.W., (2009). Ανάλυση Λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Ζίζεκ, Σ., (2015). Προβλήματα στον Παράδεισο: ο κομμουνισμός μετά το τέλος της ιστορίας. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο

© 2020 psy.uowm.gr