ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Διμεταβλητής και Πολυμεταβλητής Ανάλυσης

3ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ014
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. να κατανοούν τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και τις εφαρμογές τους στον κλάδο της Ψυχολογίας,
2. να πραγματοποιούν ταυτόχρονη ανάλυση δυο μεταβλητών,
3. να είναι σε θέση να περιγράφουν την εμπειρική σχέση των μεταβλητών βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των αναλύσεων,
4. Να είναι σε θέση να παρουσιάζουν δεδομένα διμεταβλητών αναλύσεων,
5. να είναι σε θέση να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες παραμετρικές και μη – παραμετρικές μεθόδους για τον έλεγχο υποθέσεων.
6. να είναι σε θέση να χειρίζονται στατιστικά προγράμματα.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Λήψη αποφάσεων
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

● Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)
● Ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
● Ανάλυση διακύμανσης με δυο ή περισσότερους παράγοντες
● Μη παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι
● Εισαγωγή στην ανάλυση παραγόντων
● Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών
ασκήσεων (χρήση εξειδικευμένου λογισμικού)
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 13
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 13
Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση δεδομένων 25
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 130
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας.

Τελική Βαθμολογία:

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται:

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 5.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Βασική

Κολυβά - Μαχαίρα, Φ., Μπόρα – Σέντα, Ε. & Μπράτσας, Χ. (2018). Στατιστική, 3η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2020). Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Χαλικιάς, Μ. (2012). Επαγωγική Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

Συμπληρωματική

Ζαχαροπούλου, Χ. (2018). Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Τόμος Ά, 7η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία.
Κουνιάς, Ε., Κολυβά-Μαχαίρα, Φ., Μπαγιάτης, Κ. & Μπόρα-Σέντα, Ε. (2016). Εισαγωγή στην Στατιστική, 2η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
Κούτρας, Μ. & Ευαγγελάρας, Χ. (2018). Ανάλυση Παλινδρόμησης: Θεωρία και Εφαρμογές, 3η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Τσότρας.
Χαλικιάς, Μ. (2016). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο Κάλλιπος.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Bayesian Analysis
British Journal of Mathematical and Statistical Psychology
Journal of Educational and Behavioral Statistics
Multivariate Behavioral Research
Psychological Methods
Psychometrika
Structural Equation Modeling
The R Journal

© 2020 psy.uowm.gr