ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

1ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ004
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΟΧΙ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν τις διάφορες θεωρίες της προσωπικότητας, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και τα φυσιολογικά και αποκλίνοντα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
2. Να εξηγούν πώς οι βασικές θεωρίες της προσωπικότητας ερμηνεύουν την ανάπτυξη και την αλλαγή στην προσωπικότητα
3. Να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των σύγχρονων μεθόδων έρευνας της προσωπικότητας και των τεχνικών αξιολόγησης της προσωπικότητας
4. Να μελετούν σύγχρονες δημοσιευμένες έρευνες στο θέμα της προσωπικότητας και να κάνετε ορισμένη συγκριτική παρουσίαση

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα ακολουθεί την εξής δομή, η οποία αντιστοιχεί στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

● Θεωρίες τις προσωπικότητας: Εισαγωγή
● Έρευνα και Θεωρία Προσωπικότητας
● Ψυχοδυναμική προσέγγιση. Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud για την προσωπικότητα
● Ψυχοδυναμική προσέγγιση: Σχετικές θεωρητικές έννοιες και πρόσφατες εξελίξεις
● Προσωποκεντρική θεωρία
● Η φαινομενολογική θεωρία του Rogers: Εφαρμογές & σύγχρονη έρευνα
● Συμπεριφορισμός & θεωρίες μάθησης
● Κοινωνικογνωστική θεωρία
● Θεωρίες για τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας
● Θεωρία των Χαρακτηριστικών: Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων
● Βιολογικές βάσεις της Προσωπικότητας: Ιδιοσυγκρασία, Εξέλιξη & Προσωπικότητα
● Βιολογικές βάσεις της Προσωπικότητας: Γονίδια & Προσωπικότητα, Νευροεπιστήμη & Προσωπικότητα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 13
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 10
Συγγραφή Εργασίας 20
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 10
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 33
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας.

Τελική Βαθμολογία:

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται:

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 5.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Cervone, D. & Pervin, L., A. (2013). Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές, (Επιμ. A. Μπρούζος). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Chamorro-Premuzic, T. (2013). Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές (Επιμ. Η. Μπεζεβέγκης). Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg
Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2021). Ψυχολογικές Θεωρίες Προσωπικότητας (Επιστ. Επιμ: Φ. Αναγνωστόπουλος). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Journal of Personality
Journal of Personality and Social
Psychology Psychological Science
Journal of Research in Personality
European Journal of Personality
Journal of Personality Assessment
Personality and Individual Differences
Ψυχολογία (www.elpse.gr)

© 2020 psy.uowm.gr