ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Ψ-Υ005
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Βιοψυχολογίας και τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχειρούν να απαντήσουν οι έρευνες του πεδίου της Βιοψυχολογίας,
2. να κατανοούν τις μεθόδους έρευνας, τις προκλήσεις και τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα της βιολογικής βάσης της εμπειρίας και της
συμπεριφοράς,
3. να γνωρίζουν τα συστήματα, τις δομές και τα κύτταρα που συγκροτούν το νευρικό σύστημα,
4. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα αισθητικά και κινητικά συστήματα,
5. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή του νευρικού συστήματος, των αισθητικών και κινητικών συστημάτων, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριώνμε τον κλάδο της Βιοψυχολογίας˙ τις βασικές αρχές, τα σημαντικότερα ζητήματα, τις σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αρχικά, παρουσιάζεται ο κλάδος της Βιοψυχολογίας και συζητούνται οι βάσεις της Βιοψυχολογίας. Παρουσιάζονται τα συστήματα, οι δομές και τα κύτταρα που συγκροτούν το νευρικό σύστημα, οι μέθοδοι έρευνας αλλά και τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται στην έρευνα της βιολογικής βάσης της συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αισθητικά και κινητικά συστήματα. Τέλος, συζητούνται επιλεκτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ευπλαστότητα του εγκεφάλου, καθώς και με γνωσιακές και συμπεριφορικές διαταραχές (π.χ. ύπνος, εθισμός, κ.ά.).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 13
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 20
Συγγραφή Εργασίας 20
Προετοιμασία Παρουσίασης της Εργασίας 8
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 140
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*:
1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας.

Τελική Βαθμολογία:

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται:

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5.


Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Aleixo, P. (2012). Βιολογική Ψυχολογία για Όλους. Αθήνα: Gutenberg.
Barnes, J. (Ed.). (2013). Essential biological psychology. Sage.
Freberg, L. (2018). Discovering behavioral neuroscience: an introduction to biological psychology. Cengage Learning.
Greene, S. (2013). Principles of biopsychology. Psychology Press.
Higgs, S., Cooper, A., Lee, J., & Harris, M. (2014). Biological psychology. Sage.
Kalat, J. W. (2015). Biological psychology. Nelson Education.
Kandel, E.R., Schwartz, J.H. & Jessel, T.M. (2016). Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2009). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
Pinel, J. P., & Barnes, S. (2015). Introduction to Biopsychology. Pearson Higher Ed.
Pinel, J.P.J. (2011). Βιοψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.
Rozenzweig, Μ., Breedlove, M.S. & Watson, N.V. (2011). Βιολογική Ψυχολογία: Εισαγωγή στην Συμπεριφορική και Γνωσιακή Νευροεπιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου.
Παπανικολάου, Α. (2018). Λειτουργική Νευροαπεικόνιση στην Νευροψυχολογία και στις Γνωσιακές Νευροεπιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Nature Human Behaviour
Journal of Neuropsychology
Developmental Psychobiology
Pharmacology Biochemistry and Behavior Brain and Behavior
Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology
Brain, Behavior and Evolution Evolutionary
Psychology Nature and Science of Sleep
Journal of the Experimental Analysis of Behavior Alcohol
Journal of Eating Disorders
Behavioural Processes
Behavioral and Brain Sciences

© 2020 psy.uowm.gr