ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή
Κωδικός Μαθήματος Ψ-ΥΕ201
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/auth/courses.php?fc=53

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν την χρησιμότητα της αξιολόγησης γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων,
2. Να αναγνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η αξιολόγηση γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων,
3. Να γνωρίζουν τα είδη αξιολογήσεων που χρησιμοποιούνται,
4. Να κατανοούν τους τρόπους αξιοποίησης των πορισμάτων της αξιολόγησης γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στην αξιολόγηση γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων: ορισμός, σημασία και στόχοι της αξιολόγησης
2. Αιτίες αξιολόγησης σε παιδιά και ενήλικες: λόγοι παραπομπής, διερεύνηση αιτήματος αξιολόγησης, αξιολόγηση για διαγνωστικούς λόγους και για ερευνητικούς λόγους, η αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς λόγους
3. Λήψη ιστορικού σε παιδιά και ενήλικες: ομοιότητες και διαφορές
4. Κατασκευή εργαλείων, διαδικασία στάθμισης και κατασκευής κανονιστικών δεδομένων, αξιοπιστία και εγκυρότητα
5. Μεταφορά εργαλείων σε άλλο πολιτισμό: Κίνδυνοι και αντιμετώπιση, πολιτισμικά ελεύθερα εργαλεία
6. Εργαλεία και τομείς γνωστικής αξιολόγησης
7. Αξιολόγηση νοημοσύνης
8. Αξιολόγηση μνήμης
9. Αξιολόγηση γλώσσας
10. Αξιολόγηση επιτελικών λειτουργιών
11. Αξιολόγηση προσοχής
12. Ορισμός και αξιολόγηση μαθησιακών ικανοτήτων
13. Αξιολόγηση ανάγνωσης
14. Αξιολόγηση γραφής
15. Αξιολόγηση ορθογραφίας
16. Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης
17. Αξιολόγηση μαθηματικών δεξιοτήτων
18. Αξιολόγηση στρατηγικών μάθησης, οι δεξιοτήτων μελέτης και τα κινήτρων
19. Αξιολόγηση ειδικών ομάδων: παιδιά με νοητική υστέρηση, γενετικά σύνδρομα με ή χωρίς νοητική υστέρηση (π.χ., σύνδρομα Klinefelter, Turner, Εύθραυστο-Χ), παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
20. Συστατικά και συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων μίας ολοκληρωμένης αξιολόγησης με αναφορά σε μελέτες περιπτώσεων
21. Δεοντολογικά ζητήματα στην αξιολόγηση ειδικών ομάδων

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.:

● Κατά την διδασκαλία
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση διδασκαλίας
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και Αναλυτική Βιβλιογραφία 36
Συγγραφή Εργασίας 25
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 120
Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται:

1. στη διάρκεια των μαθημάτων
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.
3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Βλάχος, Φ. (2018). Εγκέφαλος, μάθηση και ειδική αγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Μαλεγιαννάκη, Α. Χ., & Κοσμίδου, Μ. (2021). Νευροψυχολογία των γενετικών συνδρόμων. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Μαλεγιαννάκη, Α.Χ., Μεσσήνης, Λ., & Παπαθανασόπουλος, Π. (2011). Κλινική Παιδονευροψυχολογία. Πάτρα: Εκδόσεις Γκότσης
Μπόντη, Ε. (2013). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μέθεξις
Παντελιάδου, Σ. (2017). Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:

Κωνσταντίνου, Μ., Παπαγεώργη, Ι., & Μαλεγιαννάκη (2021). Ψυχομετρία στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Hodges, J. R. (2017). Cognitive assessment for clinicians (3rd edition). UK: Oxford University Press.
Rupp, A. A. (2016). The handbook of cognition and assessment: Frameworks, methodologies, and applications. US: Wiley-Blackwell.

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος.


Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Assessment
Developmental Disabilities Research Reviews
Educational Assessment, Evaluation, and Accountability
Educational and Psychological Measurement
Educational Evaluation & Policy Analysis
Educational Measurement: Issues and Practice
European Journal of Psychological Assessment
International Journal of Educational and Psychological Assessment
Journal of Cognitive Education and Psychology
Journal of Cognitive Psychology
Journal of Educational Measurement
Journal of Intellectual Disability Research
Journal of Learning Disabilities
Journal of Mathematical Psychology

© 2020 psy.uowm.gr