Εγγραφές επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει απευθείας στις Γραμματείες των
Τμημάτων/Σχολών επιτυχίας τους από τις 11-10-2021 μέχρι και τις 15-10-2021 με την
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Φωτογραφία (1 ) πρόσφατη
4. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
5.Βεβαίωση ΑΜΚΑ
6. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

© 2020 psy.uowm.gr