Υπενθύμιση: Οδηγίες Κατάθεσης πτυχιακών εργασιών

Όσοι φοιτητές έχουν έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή εργασία θα πρέπει, αφού αξιολογηθούν από τους επόπτες καθηγητές, να καταθέσουν στη γραμματεία (όχι ηλεκτρονικά):

  1. Έντυπο παράδοσης Πτυχιακής εργασίας ” συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο (επισυνάπτονται).
  2. Ένα cd-rom που θα περιέχει:
  • Το ακριβές τελικό και πλήρες αντίγραφο της εργασίας σε ένα και μοναδικό αρχείο σε μορφή pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο). Το .pdf αρχείο δε θα πρέπει να είναι κλειδωμένο και θα πρέπει να περιέχει το όνομα του/της συγγραφέα/έως με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
  • Ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), δακτυλογραφημένη με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Οι περιλήψεις δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις

Η κατάθεση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

© 2020 psy.uowm.gr