Νέα παράταση στην ημερομηνία των ηλεκτρονικών εγγραφών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι λόγω της συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας, η εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00μμ.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται  υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Η παράταση που δίνεται αφορά τους:

 • – Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • – Επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις
 • – Επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
 • – Αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες (καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν εφαρμόζεται ηλεκτρονική εγγραφή, παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής τους στις Γραμματείες των Ιδρυμάτων).

Για την ταυτοποίησή σας και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα θα πρέπει να προσκομίσετε ή να αποστείλετε στη γραμματεία ως   22-09-2023 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α)  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ και  ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής  (που υποβάλλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας)
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. φωτογραφία (1) πρόσφατη
 4. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 6. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
 7. Για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (31-8-2023 έως 8-9-2023) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (που υποβάλλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
 5. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικά (courier ή ταχυδρομείο) ή να τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως 15-09-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης Φλώρινας
3οΧμ Εθνικής Οδού Φλώρινας–Νίκης
53100 Φλώρινα

Ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν βεβαίωση σπουδών μετά τη λήξη των εγγραφών και αφού γίνει η διαδικασία απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (θα βγει σχετική ανακοίνωση).

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις  στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο που θα λάβετε κωδικούς  και όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της περιόδου της ηλεκτρονικής εγγραφής και της προσκόμισης ή αποστολής των δικαιολογητικών.

© 2020 psy.uowm.gr