Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα Ψυχολογίας εφαρμόζει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου με σκοπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, ένα μέλος ΔΕΠ ορίζεται ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος και το όνομα αυτού αναρτάται, στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας. Οι φοιτήτριες καλούνται να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους

Σύμβουλος Σπουδών ακ. έτους  2019-2020:  Αικατερίνη Δημητριάδου, Καθηγήτρια (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9/06-02-2020 απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος)

© 2020 psy.uowm.gr